LG发布基于Hedera网络NFT市场LG Art Lab,支持在电视上购买NFT

2022-09-05 10:06      鸵鸟区块链

9月5日TuoniaoX.com消息,韩国LG集团发布名为LG Art Lab的NFT市场,该市场基于分布式账本平台Hedera Hashgraph,用户可结合LG的移动加密钱包Wallypto,通过软件在电视上购买、销售和展示Hedera NFT,该技术由Nifty Gateway提供支持。(CoinDesk)

[查看原文]