Aave v2已添加1 INCH代币作为抵押品

2022-08-01 19:35      鸵鸟区块链

8月1日TuoniaoX.com消息,此前Aave社区发起的将1INCH作为Aave v2市场抵押品的提案已获得通过,用户已可以在Aave v2市场上进行1 INCH代币的借贷。